Política de privadesa

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

NAVARRO ISCLA Assessors, S.L. amb CIF B25430976, d’ara endavant el RESPTTO, amb domicili a La Seu d’Urgell (Lleida), al carrer Avinguda Pau Claris 16, i correu electrònic protecciodades@navarro.gs, és el titular d’aquest lloc web i responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i li informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament UE de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informant-li que:

2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Atendre les consultes realitzades pels interessats a través del formulari de contacte. La legitimació del tractament és l’acceptació de la política de privacitat.

Enviar comunicacions informatives i/o promocionals si vostè facilita les seves dades de contacte i consentiment.

3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran fins que l’usuari sol·liciti la supressió de les seves dades. Una vegada comunicada per part de l’interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació als nostres fitxers o retorn al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació facilitada, sense que s’admeti la conservació de còpies d’aquesta informació.

4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a tercers, llevat que siguin comunicades a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que hagin estat consentides per l’usuari o persona autoritzada per ell/ella per al compliment adequat de les obligacions derivades dels serveis prestats, o que siguin preceptives o autoritzades per llei.

5. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

El RESPTTO garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin als seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

6. EXERCICI DE DRETS

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. En determinades ocasions, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. En determinades ocasions, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. L’usuari pot exercir els seus drets dirigint la seva sol·licitud per escrit a l’adreça electrònica protecciodades@navarro.gs. També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar la reclamació que consideri oportuna davant l’Autoritat de Control.