Avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

NAVARRO ISCLA Assessors, S.L. amb CIF B25430976, amb domicili a La Seu d’Urgell (Lleida), a Avinguda Pau Claris 16, i adreça electrònica protecciodades@navarro.gs és Titular d’aquesta web, amb domini https://www.navarrogrup.es/

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que s’indiquen a continuació. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions a la versió publicada en el moment en què es produeix l’accés. Es recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents. En cas de no acceptar les condicions d’ús, cal abstenir-se d’accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta web. Aquestes condicions d’ús regulen l’ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les. El Titular del Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al Web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquest web està protegit per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial. El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable del Web o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Titular del Web. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable de la Web i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, es compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar els USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web s’hauran d’adreçar al correu electrònic protecciodades@navarro.gs

4. ACCÉS A LA WEB

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb els bons costums i l’ordre públic.

L’USUARI s’obliga i es compromet a:

No utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui fer malbé, inutilitzar o deteriorar el Web o serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.

No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la web.

No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics del responsable del web o de tercers.

No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Així mateix, el responsable de la web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

El responsable de la web no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del web.

Que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament d’aquest i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen perquè escapen del control del Titular del Web.

Una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa.

Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a què es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web.

Els danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la vostra navegació al lloc web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.

De l’incompliment de la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge, la posada a disposició, la recepció, l’obtenció o l’accés als continguts.

Els vicis i els defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d’actualització o d’exactitud d’aquests, ni de la seva qualitat científica si és el cas.

Així mateix, el Titular no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o per la impossibilitat d’accedir.

El Titular tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la informació que faciliti l’Usuari serà incorporada al sistema de tractament titularitat del Responsable amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, el Titular i Responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. Se us informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, havent de dirigir la seva petició per escrit a l’adreça esmentada al punt 1.

Així mateix, també es pot adreçar a l’Autoritat de Control per presentar la reclamació que consideri oportuna.

8. PUBLICITAT

D’acord amb el que regula la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre havent traslladat de manera voluntària i exprés el seu consentiment. Si no desitja rebre aquestes comunicacions, haurà de dirigir la seva petició per escrit a l’adreça electrònica protecciodades@navarro.gs

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Aquestes condicions estan redactades en espanyol, i estan sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi a aquest lloc web seran competents els jutjats i els tribunals d’Espanya.