AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
NAVARRO Iscla Assessors, S.L. amb CIF B-25430976, amb domicili a la Seu d'Urgell (Lleida), en Avinguda Pau Claris 16, i correu electrònic protecciodades@navarro.gs és titular d'aquesta web, amb domini http://www.navarrogrup.es/ .
2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
La utilització d'aquest lloc Web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d'USUARI, la qual cosa implica l'adhesió als termes i condicions que a continuació s'indiquen. Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en que es produeix l'accés. Es recomana a l'usuari llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l'accés a determinats serveis a través d'aquest lloc Web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i / o utilització dels nostres serveis, l'USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta web. Les presents condicions d'ús regulen l'ús genèric del Web per part de l'USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. El Titular de la Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El contingut d'aquesta Web es troba protegit per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. El lloc Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del responsable del Web o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del Titular de la web. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al responsable del web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, es compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest lloc web han de dirigir-se al correu electrònic protecciodades@navarro.gs
4. ACCÉS A LA WEB
La nostra web pot ser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.
5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, amb els bons costums i l'ordre públic. L'usuari s'obliga i compromet a: No utilitzar el web o els serveis que es presten a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris. No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la web. No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del responsable del la web o de tercers. No fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix. No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, el responsable del web es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web i / o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.
6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
El responsable del Web no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de: La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web. Que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control del Titular de la Web. Una actuació dolosa o culposa de l'usuari i / o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa. Danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web. Els danys que es puguin causar en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació. De l'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d'actualització o d'exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas. Així mateix, el Titular no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. El Titular té dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.
7. PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que la informació que faciliti l'Usuari serà incorporada al sistema de tractament titularitat del Responsable amb amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, el titular i responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre vostè. No comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. Se li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a la direcció citada en el punt 1 Així mateix, també podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
8. PUBLICITAT
D'acord al que regula la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'usuari hagi sol·licitat rebre havent traslladat de manera voluntària i exprés el seu consentiment. Si Usuari vol desitja rebre aquestes comunicacions, haurà de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficienment a l'adreça electrònica protecciodades@navarro.gs
9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a aquest lloc Web seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
NAVARRO Iscla Assessors, S.L. amb CIF B-25430976, d'ara endavant el RESPTTO, amb domicili a la Seu d'Urgell (Lleida), en Avinguda Pau Claris 16, i correu electrònic info@navarro.gs, és el titular d'aquesta Web i Responsable del Tractament de Dades personals de l'Usuari i l'informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament UE de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals), informant-li que :
2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT Oferir-li una millor experiència d'usuari a través de millores que implantem a la interface i operativa web Enviar-li comunicacions informatives i / o promocionals si Vè. Facilita les seves dades de contacte i consentiment.
3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades. Un cop comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.
4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS
Les seves dades únicament seran utilitzades pels fins abans assenyalats i no seran cedides a tercers, llevat d'aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l'Usuari o persona autoritzada per ell / a per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei.
5. DEURE DE CONFIDENCIALITAT
El RESPTTO garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
6. EXERCICI DE DRETS
L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. L'usuari pot exercitar els seus drets ha de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a l'adreça electrònica protecciodades@navarro.gs . També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Autoritat de Control.